Vedtægter for 1.Sct. Georgs Gilde i Roskilde                                                         

 

§ 1.      Gildets navn er 1.Sct. Georgs  Gilde i Roskilde. Gildet hører under Roskilde – Hedebo Distrikt.

 

§ 2.      Gildets formål og virke er beskrevet i ”Love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark” , hvortil der henvises, også hvis der opstår tvivl om nærværende vedtægter. Desuden er gildet underlagt ”Vedtægter for Roskilde Bygilde” med hensyn til fælles aktiviteter.

           

           

§ 3.      Gildets organisation følger ”Love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark” med følgende undtagelser og tilføjelser :

            - Ingen kan uafbrudt bestride samme funktion i ledelsen mere end 3 år

            - Valgperioden er fra 1. maj til 30.april

            -suppleanter til ledelsen vælges med henblik på senere at indtræde heri.

 

§ 4.      Gildets årsregnskab samt forslag til budget og kontingent for det kommende år udarbejdes af gildeskatmesteren og offentliggøres for samtlige gildebrødre pr. 1. marts. Regnskabsåret er kalenderåret. Gildeskatmesteren disponerer på gildets konti i pengeinstitutter og postgiro.

 

§5.       Gildetinget er gildets øverste myndighed. Gildeting afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse med dagsorden og eventuelle forslag til behandling udsendes skriftligt til samtlige gildebrødre i gildet senest 14 dage før gildeting. Forslag, der ønskes behandlet på gildetinget, skal fremsendes skriftligt til gildemesterensenest 15 januar.

 

§ 6.      Dagsorden for gildetinget:

            1. Valg af dirigent og protokolfører.

            2. Gildemesteren aflægger beretning.

            3. Behandling af indkomne forslag.

4. Gildeskatmesteren forlægger til godkendelse det reviderede regnskab samt forslag til budget og kontingent for kommende år.

            5. Beretning fra grupperne.

6. Valg af gildeledelse samt suppleanter.

7. Valg af 2 herolder og 1 suppleant.

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

9. Valg af 2 repræsentant til Hjælpefonden

10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til Roskilde Bygilde.

Gildeledelsen udpeger et medlem og en suppleant, valgt blandt gildeledelsen.

11. Valg af GIM, GU og suppleant for GU.

12. Valg af gilderepræsentanter til fællesaktiviteter.

13. Forslag til kommende generalforsamling i Roskilde Bygilde.

14. Eventuelt (beslutninger kan ikke træffes).

 

§ 7.      Ekstraordinært gildeting skal indkaldes, når gildeledelsen eller 1/3 af gildets medlemmer kræver det, med udførlig angivelse af de sager, der ønskes behandlet. Indvarslingen til tinget, der skal foregå som til ordinært gildeting skal ske snarest muligt og senest 1 måned efter at gildemesteren har modtaget ovennævnte krav.

 

§8.       Alle valg og afgørelser på ordinært og ekstraordinæt gildeting træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer af gildet.

            Vedtægtsændringer kan kun ske på et gildeting, såfremt 2/3 af medlemmerne er tilstede, og 2/3 af de tilstedeværende stemmer for. Er gildetinget ikke beslutningsdygtigt, men 2/3 af de fremmødte stemmer for, indkaldes inden 1 måned til ekstraordinært gildeting, hvor ændringerne kan vedtages med 2/3 af stemmerne uanset de mødtes antal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Blot 1 medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

 

§ 9.      Opløsning af gildet sker i henhold til §14 i ”Love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark”, dog skal eventuelle værdier efter at al gæld er afviklet, overgå til det tilbageværende  Roskilde Gilde eller  til Roskilde Bygilde, hvis der er flere gilder i Roskilde.

 

            Således vedtaget på det ekstraordinære gildeting den 25 april 1996 (Afløser vedtægter fra 21. april 1987)

            Ændring af § 6. punkt 10 vedtaget på gildeting den 1. marts 2006

            Ændring af § 3. 2. led vedtaget på ekstraordinær gildeting den 27. april 2011

            Ændring af § 6. punkt 11 vedtaget på ekstraordinær gildeting den 27. april 2011

retur