Vedtægter for Hjælpefonden                                                                 Roskilde Bygilde.

 

§1. Fondens navn er Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond.

 

§2. Fondens tilhørsforhold er Sct. Georgs Gilderne i Danmark, Roskilde Bygilde.

 

§3. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til:

 

a. Enheder (laug mv.) under Roskilde Bygilde , der har til formål at at hjælpe de under punkt b og c nævnte grupper  af mennesker/organisationer.

b. Ensomme, ældre handicappede samt økonomisk vanskeligt stillede mennesker fortrinsvis i Roskilde.

c. Spejderarbejde, fortrinsvis lokale afdelinger af samtlige spejderkorps – dog ikke tilskud til daglig drift.

d. Andet som findes påkrævet i overensstemmelse med gildelov og –løfte, men punkterne a, b og c skal dog først honoreres.

            Hjælpen kan ydes som donationer eller som rentefrit lån.

 

§4. Fonden administreres af en bestyrelse, der består af to gildebrødre fra hvert gilde under Roskilde Bygilde, og som vælges på de respektive gildeting, samt en kasserer, der vælges på Bygildets generalforsamling blandt samtlige gildebrødre under Roskilde Bygilde. Kassereren varetager den økonomiske ledelse af såvel de indtægtsgivende aktiviteter som udbetaling og administration af fondens midler. Kassereren alene diponerer på fondens konti i pengeinstitutter. På Bygildets generalforsamling vælges desuden en suppleant for kassereren, medens de respektive gildeledelser udpeger suppleanter for øvrige bestyrelsesmedlemmer ved længerevarende forfald i løbet af gildeåret. Bestyrelsen udpeger selv sin formand, dog kan kassereren ikke vælges som formand. Formanden er modtager  af ansøgninger af tilskud og fører fondens protokol. Bestyrelsen kan ikke indgå gældsforpligtigelser uden særskilt bemyndigelse fra Bygildets generalforsamling. I tilfælde af bemyndigelse tegner formanden og kassereren i fællesskab hjælpefonden. Bestyrelsen samt suppleant vælges for et år ad gangen. Valgperioden er fra 1. maj til 30 april.

 

§5. Bestyrelsens behandling af ansøgninger skal fremgå af en protokol, som underskrives af hele bestyrelsen. Beslutninger skal være enstemmige. Hvis dette ikke kan opnås afvises ansøgningen. Bestyrelsesmøder afholdes normalt 4 gangen om året, januar (budgetmøde for laug mv.) maj (sommer aktiviteter), september (efterårsaktiviteter) samt primo december (juleaktiviteter). Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Ved ekstreme hastesager kan formanden eller et andet bestyrelsesmedlem indkalde til ekstraordinære møder, som i specielle tillfælde kan afholdes telefonisk. Formanden aflægger årsberetning på Bygildets generalforsamling.

 

§6. De i §3 a nævnte udvalg (laug m.v.)under Roskilde Bygilde skal inden 31. januar fremsende ansøgning om tilskud fra Hjælpefonden til fondens formand.

 

§7. Fondens årsregnskab udarbejdes af kassereren og revideres i.h.t. Bygildets vedtægter. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet udsendes til samtlige gildebrødre i.h.t. Bygildets vedtægter og forlægges til godkendelse på Bygildets generalforsamling.

 

§8. Fondens midler fremskaffes ved aktiviteter besluttet af Bygildets bestyrelse, der også har ansvaret for at igangsætte disse aktiviteter. Renter af fondens midler tilskrives kapitalen.

 

§9. Vedtægterne kan ændres på Bygildets generalforsamling, når et simpelt flertal af de fremmødte – i henhold til vedtægter for Roskilde Bygilde – stemmer derfor. Forslag til vedtægtsændringer skal opføres på/vedlægges den officielle dagsorden til Bygildets generalforsamling.

 

§10. Ved ophør af  Roskilde Bygilde overføres samtlige de i disse vedtægter nævnte begreber/funktioner, der er betegnet ”Bygilde” til det tilbageværende gilde, der har tilhørt Roskilde Bygilde. Ved ophør af gildebevægelsen i Roskilde tilfalder fondens midler de lokale anerkendte spejderkorps, idet dog Landsgildtes tilladelse skal indhentes, ifølge §14 i landsgildelovene.

 

Således vedtaget på Bygildets generalforsamling den 12. april 2007. (Afløser vedtægter fra 10. april 1997)

retur Opdateret d. 14.10.2011